Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

UAP | 09/12/2023

Scroll to top

Top

Hotararea Adunării Generale din 20 05 2023 - UAP

Doctor

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

NR. 1 DIN 20 MAI 2023

Adunarea Generală a Uniunii Artiștilor Plastici din România prin reprezentanti a avut loc la data de 20 mai 2023, la sediul Universității Naționale de Arte din București, sect. 1, Calea Griviței nr. 28, începând cu orele 9,30.

Conform Procesului-verbal nr.1/20.05.2023, la ora 9,30, ora primei convocări, nu a fost îndeplinit cvorumul.

Adunarea Generala potrivit celei de a doua convocari, a inceput la orele 11,00, asa cum rezulta din Procesul-verbal nr.2/20.05.2023.

In acest sens, având în vedere următoare dispoziții ale Statutului U.A.P.: – Art. 15 (1): “Adunarea Generală se convoacă ori de câte ori este nevoie”; Art. 15 (2): “Adunarea Generală se convoacă prin reprezentanți în proporție de 1/20 din numărul total al membrilor”; – Art. 15 (3): “Adunarea Generală se convoacă cu 30 de zile înainte de data stabilită și se consideră statutară în prezența a doua treimi din numărul total al membrilor reprezentanți”; – Art. 15 (4): “Membrii care nu pot fi prezenți la Adunarea Generală, pot da mandat de reprezentare în formă scrisă, unui alt reprezentant in Adunarea Generala ,, ; Potrivit Art. 15 (5) s-a menționat în Convocator că “dacă la prima convocare cvorumul de două treimi nu este îndeplinit, cea de-a doua adunare va avea loc la o oră de la data ținerii primei adunări, fără o alta convocare, la adresa din București, sect.1, Calea Griviței, nr. 28, (la sediul Universității Naționale de Arte București), începând cu orele 10,30, caz în care, hotărârile pot fi luate cu majoritate simplă de voturi, indiferent de numărul membrilor prezenți din numărul total al membrilor delegați”; Tinand cont si de Procesul-Verbal nr. 1 din 20.05.2023 al Adunarii Generale; Procesul-Verbal nr.2 din 20.05.2023 ,Listele Anexa cu candidatii stagiari si titulari validati in prezenta adunare generala si hotararea membrilor reprezentanti la adunare care au aprobat procedura votului deschis prin ridicare de maini, Adunarea Generala este deschisa de domnul Presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, care a procedat la citirea Ordinii de zicu următoarele puncte:

1.Tinerea unui moment de reculegere în memoria artistilor decedati (19.11.2022-20.05.2023); 2.Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului Director aferent perioade (19.11.2022-20.05.2023); 3.Proiecte culturale; 4.PrezentareaRaportului financiar contabil/2022; 5.Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director conform Raportului financiar-contabil aferent anului 2022;

6.Proiectul de buget pentru anul 2023;

7.Situatia cotizatiilor si a altor datorii ale artistilor fata de UAP;

8.Situatia membrilor beneficiari ai Legii nr.8/2006;

9.Propunerea de suspendare sau excludere a membrilor care nu au achitat cotizatia;

10.Prezentarea Raportului Comisiei de cenzori aferent 22.11.2022-20.05.2023;

11.Prezentarea Raportului juridic aferent perioadei 22.11.2022-20.05.2023;

12.Prezentarea Raportului Comisiei de Onoare, Disciplina si Arbitraj aferent perioadei22.11.2022-20.05.2023;

13.Alegerea unei Comisii pentru modificarea Statutului si a Regulamentelor de organizare si functionare ale UAP;

14.Validarea lucrarilor Comisiei Nationale de Primiri si Titularizari in UAP;

15.Diverse.

Ordinea de zi a fost aprobata cu majoritate de voturi.

In consecinta, Adunarea Generala a Uniunii Artistilor Plastici din Romania:

  1. HOTĂRĂŞTE:

1.S-a ţinut un moment de reculegere în memoria artiştilor decedati în perioada 22.11.2022-20.05.2023;

2.S-a aprobat Raportul de activitate al Consiliului Director;

3.S-a luat act de Proiectele culturale prezentate;

4.S-a aprobat Raportul financiar/contabil /2022;

5.S-a aprobat descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului Director;

6.S-a aprobat Proiectul de buget pentru anul 2023;

7.si 9.S-a prezentat situaţia cotizaţiilor şi a altor datorii ale artiştilor şi s-a hotărât, ca aceştia să fie notificaţi, iar în caz de neîndeplinirea obligaţiilor, urmând să se aplice dispoziţiile statutare privind suspendarea si excluderea.

8.Situaţia beneficiarilor Legii nr.8/2006 este în lucru;

10. S-a aprobat Raportul Comisiei de Cenzori;

11.Raportul juridic, din lipsă de timp nu a mai fost prezentat, dar s-a derulat în formă electronică pe ecran în timpul desfăşurării adunării;

12. S-a aprobat Raportul Comisiei de Onoare, Disciplină şi Arbitaj;

13. Au fost aleşi cei cinci membri ai Comisiei pentru modificarea Statutului şi Regulamentelor UAP, după cum urmeaza: Mălina Ionescu-121 voturi; Silvia Stoica-121 voturi; Maria Bilasevscki-90 voturi; Dana Constantin-90 voturi; Nicolae Ispas-65 voturi;

Următorii nu au întrunit numărul de voturi: Torino Bocaniciu-9 voturi; Beti Vervega-57 voturi; Alexandru Papuc-15 voturi; Constantin Zgambau-9 voturi;

14. S-a admis radierea datoriilor din evidenţele financiar-contabile ale UAP a doi artişti decedaţi: Marius Leonte şi Sava Stoianov.

15 S-a hotărât înfiinţarea unei filiale a U.A.P. din România în Republica Moldova, din care să facă parte artiştii plastici profesionişti din Republica Moldova care au cetăţenie română.

16. S-au validat lucrarile Comisiei Naţionale de Primiri şi Titularizări a candidaţilor admisi în sesiuna martie 2023, în numar de 284, potrivit LISTEI ANEXA care face parte integrantă din prezenta hotarare.

UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI DIN ROMÂNIA

Președinte,

PROF. UNIV. DR. PETRU LUCACI